Skog

Vår ambition är att bedriva ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart skogsbruk där vi tar tillvara markens och landskapets förutsättningar. Skogsmarksarealen är ca 350 ha och medelboniteten beräknas till 8,5 m3sk/ha/år.  Landskapet är kuperat och domineras av barrskogar med huvudsakligen gran men också blandning med tall och löv. Bestånd med lövträdsdominans finns på ca 12% av arealen, varav 3 % består av ädellöv.  De biologiska kvaliteterna återfinns huvudsakligen i olika sumpskogar samt på ett antal av öarna i Saljen. Hela fastigheten är starkt kulturpräglad: på 1700- och 1800-talen fanns endast små områden med timmerskog, resterande mark användes till bete och åker. Stenrösena och stengärdsgårdarna ligger tätt i skogen och rester efter gamla torp, lövträd och andra odlingsspår är vanliga. Salshults skogar är certifierade enligt PEFC och FSC.

Som en anpassning till ett förändrat klimat planterar vi allt mindre gran och satsar istället på att öka lövskogsandelen, såväl ädellöv som övrigt löv, och komplettera med några främmande trädslag som t.ex. douglasgran och lärk. Vår ambition är även att på sikt kunna återföryngra blandskogarna med stort inslag av tall.

 


Salshult

574 97 Vetlanda

Telefon: +46 70 604 00 53

info (a) salshult.se